Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Studerandeinflytande

Studerande sitter med i högskolans styrelse, programråden, branschråden, internationella nämnden, biblioteksnämnden, arbetarskyddskommissionen samt i de flesta av examensinriktade verksamhetens och stödprocessernas processgrupper.

Du kan vara med och påverka

 • Svara på kursutvärderingar, trivselenkäten och andra undersökningar som görs i skolan
 • Delta i programrådsmöten
 • Var aktiv i studerandekåren
 • Fungera som studeranderepresentant i olika nämnder och arbetsgrupper
 • Studerandekåren vid Högskolan på Åland heter Skåhla.

  En studerandekår kan jämföras med ett fackförening. Studerandekåren finns representerad i olika organ inom högskolan och hjälper högskolan och myndigheter med ärenden gällande studerande. Studerandekåren försöker förbättra studerandes möjligheter och rättigheter.

  Kontakta Skåhla

  E-post: skahlainfo@ha.ax

  Skåhla på Facebook

 • Efter avslutad programkurs eller genomförd praktik har du som studerar möjlighet att utvärdera kursen eller praktikperioden. Du får på begäran sammanställningen av utvärderingen av kursansvarig lärare eller vicerektor.

  Du kan också begära att få individuellt samtal med vicerektor. Om så önskas deltar även studiehandledaren.

 • Hur nöjd är du som studerande vid Högskolan på Åland?

  En bra studiesituation är en förutsättning för goda studieresultat – det kan bestå av allt från fysisk och social miljö, administrativ service, tillgång till tekniska hjälpmedel, lika behandling etc.

  I trivselenkäten vill vi ta reda på hur du som studerande upplever studiesituationen vid Högskolan på Åland.

  Trivselenkäten utförs vartannat år

  Trivselenkäten är en webbaserad enkät som utförts årligen sedan år 2007 vid Högskolan på Åland. Från och med 2012 utförs enkäten vartannat år.

  Information och en personlig länk till enkäten skickas ut per e-post till alla närvaroanmälda studerande vid högskolan i början av läsåret.

  Dina svar är anonyma

  Svaren behandlas anonymt men sorteras programvis.

  Förbättrad studiesituation för de studerande

  Resultatet från enkäten sammanställs och delges högskolans ledning, personal och studerande. Ledningen analyserar svaren och gör en handlingsplan för att förbättra studiesituationen för de studerande.

  Frågor och synpunkter

  Om du har frågor och synpunkter på enkäten kan du vända dig till kvalitetsansvarig@ha.ax.

  Tidigare trivselenkäter

  Se resultat från genomförda trivselenkäter (logga in med din HA Google-inloggning för att se dokumenten).

 • Varje termin sammankallar vicerektor studerande och programpersonal till ett programrådsmöte, där aktuella frågor på programmet diskuteras och protokollförs.

  Vicerektor och studiehandledare gör vid behov upp en handlingsplan för ärenden som behandlats på mötet.

Kåren utser studeranderepresentanter

Studerandekåren Skåhla utser studeranderepresentanter som har i uppgift att bevaka studerandeintressen och föra de studerandes talan.

Vill du bli studerandetutor?

Studerandetutorerna hjälper nya studerande att anpassa sig till studiemiljön och komma igång med studierna.

 • En studerandetutor kan både stöda sina medstuderande och marknadsföra högskolan genom att delta i olika interna och externa evenemang.

  Inom högskolans internationella verksamhet kan en studerandetutor till exempel handleda utbytesstuderande som kommer till högskolan.

  Att fungera som studerandetutor innebär att arbeta med mänskliga relationer. I utbyte ger det utrymme för personlig utveckling.

 • Frågor om tutorverksamheten besvaras av studiehandledare Carola Maxenius-Mickelsson eller ditt programs studiehandledare.

  Info om tutorhjälp för studerande