Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Genomför en kurs

 • Inför en ny kurs hålls en kurspresentation. I kurspresentationen ingår kursbeskrivning och kursplanering samt kontaktuppgifter till läraren.

  I kursplaneringen får du information om undervisningstillfällen och tentamen.

 • Kursbeskrivningarna finns tillgängliga på utbildningsprogammens webbsidor under rubriken kursbeskrivningar.

  Där hittar du information om kursens:

  • typ
  • namn
  • kurskod
  • omfattning i studiepoäng
  • målsättning
  • kurslitteratur
  • arbetsformer
  • examination
 • Du ansvarar för att du har tillgång till den litteratur du behöver för dina studier.

  Högskolans kurslitteratur finns i de flesta fall att låna från högskolebiblioteket.

 • Närvaroskyldighet anges i kursbeskrivningarna och av läraren i samband med kurspresentationen.

  Närvaroskyldighet gäller normalt vid:

  • laborationer
  • presentationer av inlämningsuppgifter och projekt
  • gruppövningar i språk

  Föreläsningar och handledningar kan vara obligatoriska.

 • Om du är sjuk, meddela de lärare du skulle ha per mejl, fornamn.efternamn@ha.ax.

  Speciellt viktigt om det gäller ett obligatoriskt kursmoment (med närvaroplikt) eller tentamen.

 • Fusk och plagiat omöjliggör rättvis bedömning av studieprestationer och strider bland annat mot upphovsmannarätten.

  Högskolan har ett internetbaserat system för plagiatkontroll vid bedömning av inlämnade uppgifter.

  Enligt högskolelagen

  I högskolelagen, Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland står följande:

  33 §. Studerandes skyldigheter
  De studerande skall följa fastställda regler för verksamheten.

  Studerande som bryter mot reglerna och som inte rättar sig trots varning kan av högskolan avstängas för viss tid, högst ett år. Högskolan kan besluta att avstängningen skall verkställas omedelbart.

  Innan beslut om avstängning fattas skall den studerande beredas möjlighet att yttra sig i ärendet.”

  Högskolelagen hittar du i Ålands lagsamling.

  Vad är plagiat?

  Lär dig mer om vad som är plagiat med Refero – antiplagieringsguiden.

 • Efter varje kurs ordnas i regel tre tentamenstillfällen. Tentamenstillfällena meddelas i samband med kurspresentationen vid kursstart.

  Tentamen

  Första tentamenstillfället ordnas i samband med kursavslutet.

  Ordningsregler vid tentamen

  Högskolans ordningsregler vid tentamen.

  Omtentamen

  Två omtentamenstillfällen med fastslagna datum ordnas för varje kurs.

  Varje omtentamenstillfälle arrangeras i samband med Öppna högskolans allmänna tentamensdagar.

  Allmänna tentamensdagar

  Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9.00–13.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa veckodagar kl. 17-21 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Datum för allmänna tentamensdagarna finns i Wilma och på Öppna högskolans webbplats.

  Anmälan via Wilma.

  Kom ihåg att ta med giltig legitimation när du skriver tentamen på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar.

  I entrén på Norra finns information om i vilken sal tentamen sker.

  Grunder för omtentamen

  Du har rätt att delta i omtentamen för att tentera upp underkänd kurs eller för att höja vitsordet i en godkänd kurs.

  Höja vitsordet i godkänt tenta

  Om du är missnöjd med ditt vitsord har du rätt att skriva om tentan en gång. Resultatet i den andra tentamen räknas enbart om du får högre vitsord. Får du ett längre vitsord är det resultatet från den första tentan som räknas.

  Begränsad tid för omtentamen

  Omtentamen och eventuella kompletteringar ska göras inom den termin som följer på terminen då kursen avslutats.

  Kom ihåg att anmäla dig!

  Du anmäler dig till omtentamen via Wilma, se Instruktioner för anmälan till omtentamen.

  Observera att du måste anmäla dig senast på torsdag (senast kl. 23.59) veckan innan omtentamenstillfället, oberoende om tentamenstillfället är på torsdag eller lördag.

  Om tentamenstillfället är på en tisdag ska du anmäla dig senast tisdag veckan innan.

  Extra tentamenstillfälle

  Efter tre tentamenstillfällen kan extra tillfälle ordnas om läraren har möjlighet. Avgiften för extra tentamenstillfälle är 30 € per studerande.

  Övrig information om tentamen ges på studerandeservice.

 • Dina studieprestationer bedöms enligt Bedömningsanvisningar för Högskolan på Åland.  Som studerande har du rätt att få veta hur bedömningsanvisningarna har tillämpats.

  Om du har underkänts i en kurs har du rätt att få information om vilka bristerna är och vad du behöver förbättra.

  Omtentamen

  Du har möjlighet att skriva två omtentamen. Omtentamen och eventuella kompletteringar ska göras inom den termin som följer på terminen då kursen avslutats.

  På begäran av den studerande kan läraren bevilja en extra omtentamen samt erbjuda stödåtgärder. Det sker i samråd med studiehandledaren.

  Läs mer om omtentamen under punkten Tentamen.

  Kompletteringar

  Eventuella kompletteringar ska göras inom den termin som följer på terminen då kursen avslutats.

  Missnöje med bedömning

  Om du är missnöjd med bedömningen av din studieprestation eller tillgodoräknande av tidigare studier kan du muntligen eller skriftligen begära en rättelse av den som utfört bedömningen.

  Du ska lämna in din begäran inom 14 dagar från att du tagit del av beslutet.

 • Registrering av kursvitsord

  Kursvitsord ges inom två veckor efter tentamen och införs på studiekortet inom en vecka från rapportering.

  Studiekortet kan du skriva ut i Wilma, under utskrifter. Studiekortet med underskrift och stämpel för till exempel studiestödsmyndigheter får du från studerandeservice.

  För information om bedömningskriterier, se Bedömning ovan på denna sida.

  Intyg för kurser via Öppna högskolan

  Intyg för kurser som gått via Öppna högskolan får du från respektive högskola/universitet.

  Läs mer på Öppna högskolans webbplats

 • Efter avslutad kurs får du som studerande möjlighet att utvärdera kursen med avseende på undervisningens nivå och kursinnehållets överensstämmelse med kursbeskrivningen. Utvärderingen är digital och anonym.

  Även handledd praktik utvärderas vad gäller innehåll.

  Utvärderingarna granskas av den ansvarig läraren. Vicerektor ansvarar för den övergripande granskningen.

Valfria kurser

 • Öppna högskolan (Öh) har hand om kursverksamheten vid Högskolan på Åland och erbjuder även kurser för programstuderande.

  Du som studerar vid Högskolan på Åland har därför möjlighet att välja kurser från Öhs programutbud till dina valbara studier eller som komplement till din utbildning.

  Som programstuderande behöver du inte betala terminsavgiften för högskole- och universitetskurser, men du måste kontakta din studiehandledare för godkännande att få gå kursen innan du anmäler dig.

  Anmälan

  Om du planerar att delta i en kurs via Öppna högskolan kom då ihåg att:

  1. Kontakta din studiehandledare och kontrollera om du har rätt att delta gratis och får tillgodoräkna dig studiepoängen
  2. Anmäl dig till kursen inom utsatt tid via Öppna högskolans kurswebbplats
  3. Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden gått ut. Om du ändå av någon anledning måste annullera din anmälan så fakturerar Öppna högskolan 20 € i annulleringsavgift. Vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg återbetalas avgiften.

  Öppna högskolans utbud

  Öppna högskolan erbjuder olika typer av kurser och presenterar ett nytt kursutbud varje vår och höst.

  Du har möjlighet att påverka utbudet, lämna gärna in önskemål om kurser till Öppna högskolan.

  Universitets- och högskolekurser

  Det är främst universitets- och högskolekurser som följer fordringarna vid andra universitet och högskolor som är aktuella för dina valbara studier.

  Öppna högskolan erbjuder kurser inom många olika ämnesområden. Eftersom föreläsarna ofta kommer utifrån genomförs kurserna vanligen under helger och kvällar.

  Du måste begära intyg av det universitet som examinerar kursen. Därefter gör du en validering i Wilma och bifogar intyget som bilaga.

  Yrkeshögskolekurser

  Yrkeshögskolekurser är kurser som allmänt är godkända att ingå som ordinarie eller valbara kurser i utbildningsprogram vid Högskolan på Åland eller vid någon annan yrkeshögskola.

  Sjöfartskurser

  Kurser inom sjöfart ordnas i samarbete med Ålands sjösäkerhetscentrum. Vissa av dessa kurser är obligatoriska på sjöbefälsutbildningarna och därmed avgiftsfria för de studerande.

  Fortbildning

  Fortbildning handlar om självfinansierade kurser riktade till företag eller privatpersoner. I fortbildningskurserna får HÅ-studerande tills vidare inte delta avgiftsfritt.

  Mer information

  Läs mer om Öppna högskolan och kursutbudet

 • CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Från och med hösten finns det möjlighet att välja studieperioder från andra yrkeshögskolor avgiftsfritt och inkludera studierna i ens egen examen. Men kolla alltid med din studiehandledare innan.

  Läs mer på campusonline.fi