Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - skolfartyg 3.2

Kurskod S4521052-9
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Självständigt och genom samarbete genomföra bryggbefälsvakt
Praktisk tillämpning av COLREG och andra Sjötrafik föreskrifter
Bryggvakt samarbete
Kunna framföra fartyget säkert genom terresternavigation samt radar tillämpning
Kunna använda tillgänglig bryggutrustning efter behov
Förstå nyttan med god bryggvakt dokumentering
Både intern och extern kommunikation
Samarbete med VTS och andra myndigheter genom VHF kommunikation
Känna till betydelsen av användningen av checklistor

Innehåll

Uppgörande av ruttplan
Hållande av bryggbefälsvakt
Loggboksförande
Terresternavigation och positionbestämning med hjälp av sjömärken samt annan teknisk utrustning
Uppträdande vid navigering i skärgård och i öppet vatten i olika siktförhållanden
Fartygs framförande i farled samt trafikseparations system
Utförande av vaktbyten
Praktiskt utförande av VHF trafik genom kommunikation med VTS och andra fartyg
In & utgående hamntrafiksituationer
Eventuell ankring
Genomgång av checklistor för avgång och ankomst till hamn

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt lärarens anvisning

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under genomförande övningsmoment

Kurslitteratur och studiematerial

Internationella sjövägsreglerna COLREG
Tillämpbara Sjökort efter navigationsövningsområde
Övrig tillämpbar brygglitteratur (Skeppsdagbok, fyrlista, VTS-direktiv mm.)

Förkunskaper

Navigation 1
Navigation 2

Dokumentering

Vitsord antecknas i kurskortet

Arbetsformer

Bryggvakthållning på skolfartyg i aktiv drift

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:17