Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.2

Kurskod S4501071-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdighet i enlighet med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsutrymmen, arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– grundläggande kunskap om hydrauliska och pneumatiska installationer inom fartygets däcksavdelning samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
-vakthållningsrutiner på bryggan och i maskin
– ha förståelse för säkerhetsrutiner och säkerhetsuppgifter
-kännedom om fartygssamhället ombord på ett fartyg och dess olika avdelningars funktioner

Innehåll

Vakthållningsrutiner
Säkerhetsrutiner och säkerhetsuppgifter
– stopp och start av maskiner
– bränsle-, kyl-, smörj- och tryckluftssystem
– driftkontroll och driftrutiner
– läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer på däck och i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– förstå hur ett fartygs säkerhetsorganisation kan se ut
– i sitt arbete beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan
– åtgärder till skydd för den marina miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i arbeten på däck och i maskinrum
– säkerhet vid drift av värmepannor och andra värmekällor
– hydraulikens och pneumatikens grunder och huvudkomponenter samt handhavandet av dem
– användning av traditionella verktyg och maskiner, underhåll och enklare reparationer
– sörja för god ordning, reda och trivsel i arbetsmiljön
– delta samarbetsvilligt i upprätthållande av olika funktioner på olika avdelningar ombord

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt ansvarig lärares anvisning

Attendance requirements

Mandatory attendance or according to instructions

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och praktiska övningar samt skriftlig/muntlig tentamen.

Active participation and/or written/oral final exam

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Course materials

Copied materials

Förkunskaper

S4501071-1 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.1

Prerequisites

S4501071-1 Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.1

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet. G eller U (Vid godkänd validering används vitsordet Godkänd).

Documentation

Grade is entered in the transcript. Pass or Fail

Arbetsformer

4 timmar inledande undervisning i klassrum.
4 dagars vistelse ombord på skolfartyg, vaktgång på skolfartyg, teoretisk undervisning

4 hours introduction in class
4 days stay onboard the training vessel, watch-keeping onboard, theoretical teaching

Övrigt

Kursen förverkligas tillsammans med S4501071-1 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.1 samt (S0501041) Bryggrutiner och vakthållning.

Additional information

The course is organized in conjunction with S4501071-1 Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.1 as well as S0501041 Bridge Routines and Watch-keeping

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:35