Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.1

Kurskod S4501071-1
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– känna till de procedurer en familiarization innebär.
– ha en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kunna utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyg till sjöss och i hamn.
– kunna bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning och hålla lämplig utkik genom både syn och hörsel.
– klara av det sociala livet ombord.
– kunna ta emot roderkommandon och styra ett fartyg enligt anvisning samt hålla henne på stadig kurs.
– kunna utföra manskapsarbeten i anslutning till fartygets förtöjning och losskastning samt vid ankring, bogsering och tagande/lämnande av lots med beaktande av den personliga säkerheten och risker i arbetet.
– känna till placeringen och användningen av räddningsutrustningen ombord.
– känna igen de alarmsignaler som används ombord.
– känna till de mest använda termerna om fartygsutrymmena ombord.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– olika fartygstyper och fartygsdelarnas benämning
– familiarization på ett fartyg
– rorsmans och utkikens uppgifter
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– utföra ett korrekt vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– användning av magnetkompass och gyrokompass vid styrning
– roderkommandon på svenska och engelska
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– ankring, förtöjning och losskastning med hänsyn till den personliga säkerheten
– hantering av kastlina och fartygets förtöjningsutrustning
– bogsering
– tagande och lämnande av lots
– riggning av lotslejdare
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till arbete som vaktman på däck
– åtgärder till skydd för den marina miljön
Kursen är utformad med beaktande STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt lärarens anvisning.

Attendance requirements

Mandatory attendance or according to instructions.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Bedömning av deltagandet i övningar samt teoretisk tentamen.

Assessment of participation at exercises as well as a final exam.

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier

Course Materials

Copied materials

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet.

Documentation

Graded entered in the transcript.

Arbetsformer

Vistelse på övningsfartyg
Teoretisk undervisning samt övningar i losskastning, förtöjning samt ankring. Vaktgång på bryggan som utkik och rorsman.

Methods

Practice onboard a training vessel. Theoretical teaching as well as exercises in unmooring, mooring and anchorage. Watchkeeping on the bridge as lookout and helmsman.

Övrigt

Målet förverkligas i samarbete med S4501071-2 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.2 samt Bryggrutiner & vakthållning (S0501041)

Other

The course is organized in conjunction with S4501071-2 Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.2 as well as S0501041 Bridge Routines and Watch-keeping

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:02