Sjökapten – Maritim miljömedvetenhet

Kurskod S1624032
Studiepoäng 2
Lärandemål

Som minimikrav för kursen gäller STCW-2010 kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3. Kursen fyller även kraven för A-III/1 och A-III/6. IMO Model course 1.38 Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha en övergripande kunskap om regelverk som berör sjöfarten
– ha en kunskap om centrala miljöproblem i anslutning till fartygsdriften och förståelse för de försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att förhindra förorening av den marina miljön
– ha en allmän kunskap om åtgärder och om teknik som används i minskandet av föroreningar inom sjöfarten
– inse vikten av att förhindra utsläpp i miljön
– inse vikten av att bevara sjöfartens goda rykte när det gäller miljöeffektivitet

IMO Model course 1.38 Marine Environmental Awareness har beaktats

Innehåll

– Internationella och nationella regelverk och konventioner (MARPOL, OPA 90, HELCOM, OSPAR, PSSA)
– centrala miljöproblem i anslutning till fartygstrafiken
– åtgärder för att förhindra miljöförorening
– förfaringssätt vid förorening i hamn och till sjöss (SOPEP)
– miljöskydd i kvalitetsledningssystem såsom ISM och ISO 14001
– SOLAS-krav på fartyg i miljöhänseende
– myndighetskontroll (PSC)

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Information ges vid första kurstillfället. Obligatorisk närvaro vid studiebesök.

Attendance to course could be negotiated with the responsible teacher. Information will be given during the first lessons. Attendance in study visits is compulsory.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Inlämnad och godkänd inlärningsdagbok efter kursavslut.
A learning diary should be handed in and approved after course termination.

Kurslitteratur och studiematerial

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78). Finns tillgänglig under Regs4ships på högskolebbibliotekets webbplats, https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lagar-och-standarder/.
Hänvisningar till miljörelaterade hemsidor som är aktuella för sjöfarten
PowerPoint-presentationer med sammanställningar tillgängliga för studerande

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Internetlänkar enligt lärarens anvisningar.

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78). Available in Regs4ships provided by högskolebiblioteket, https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lagar-och-standarder/.
References to Internet sites containing environmentally related facts for shipping
Power Point presentations containing compilations of lectures available to students

Förkunskaper

Inga/none

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Course credential is registered in the study card. Pass or fail. (Pass is used in validation

Arbetsformer

Föreläsningar i klassrum och på distans. Studiebesök anordnas i mån av möjlighet.

Lectures in classroom and as distance lectures. Study visits when possible.

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:03