Sjökapten – Navigation 4 - Terrester navigation

Kurskod S1551053-1
Studiepoäng 4
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/2:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
– Kunna planera och utföra en sjöresa
– Kunna utföra storcirkelberäkningar samt beräkna tidsåtgång för en resa
– Bestämma position med olika hjälpmedel med beaktande av deras noggrannheter
– Kunna kontrollera kompasser med terrestra och astronomiska hjälpmedel och metoder
– Ha en uppfattning om operativa aspekter och funktioner när det gäller modern navigationsutrustning
– Kunna använda radar och optiska metoder för att navigera i trång farled, i mörker samt i nedsatt sikt
– Känna till fartygstrafikservicens (VTS) olika ansvarsområden och funktioner
– Känna till lagstiftning och procedurer kring ballastvattenbyte

Innehåll

– Reseplanering beaktande trånga farleder, väder, is, nedsatt sikt, trafiksepareringar, fartygstrafikservice (VTS) samt områden med tidvattenströmmar
– Repetition av Zontid (ZT), Standardtid (StdT), Sann soltid (ST), Medelsoltid (MT) och Greenwich Mean Time (GMT)
– Loxodromberäkningar med Mercators metod (växande metoden)
– Storcirkelberäkningar: Från- och tillseglad kurs, storcirkeldistans, kordasegling samt vertexberäkning
– Beräkning av tidsåtgång i olika tidsformat
– Meteorologisk fartygsvägledning (Weather Routeing)
– Olika symboler och begrepp gällande trafiksepareringar
– VTS-begrepp: Rapporter, Navigationsassistans, Fartygstrafikreglering, ansvarsfördelning
– Kompasskontroller med hjälp av terrestra och astronomiska metoder
– Solens synliga uppgång samt solen i sanna horisonten
– Integrerade bryggsystem i navigationen
– Använda elektronisk bäringslinjal (EBL) och avståndsring (VRM) i skärgårdsnavigering samt optiska svängmärken
– Olika fastslagna områden för byte av ballastvatten
– Olika metoder för ballastvattenbyte

Närvaro

4,5 sp 60 timmar navigation + 12 timmar på skolfartyg
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen inom respektive ämnesområde.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundidéer. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.

Navigation: NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.

Navigation: NAV. 2, Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm: Chefen för marinen.

IMO. (2011 eller senare). STCW : International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, including 2010 Manila Amendments, STCW Convention and STCW Code. London: IMO Publication.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm: Jure.

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare.

IMO. (2001 eller senare). SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. London: IMO Publication.

Relevanta föreskrifter från TrafiCom samt från Trafikledsverket (Väylä).

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen
Hänvisningar till lagar och förordningar på internet

Användbara websidor:
https://www.traficom.fi/sv
https://vayla.fi/web/sv
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
http://www.sjofartsverket.se/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographic-office
http://imo.org

Förkunskaper

Sfärisk trigonom
Navigation 1
Navigation 2
Navigation 3
Nautiska instrument 1
Nautiska instrument 2
Oceanografi och nautisk meteorologi 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, olika räkneuppgifter samt fallstudier.
Kursen avslutas med skolfartyg.

Övrigt

Övningar sker på skolfartyg 4.1 och 5.2

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:49