Sjökapten – Sjöfartsengelska 3

Kurskod S1323012
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Kunna analysera vetenskapliga texter på engelska
– Kunna producera en egen artikel på engelska
– Kunna presentera ett branschinriktat ämne på ett professionellt sätt
– Kunna reflektera över sina egna arbeten samt att ge konstruktiv kritik för andra
– Ha repeterat SMCP och använt IMOs standard ord och fraser på ett korrekt sätt i simulatorn under kursen Storövning.

Innehåll

Kursen är riktad till studerande som är klar med grundstudierna och börjar få kännedom om sin egen bransch. Kanske funderar du på lämpliga rubriker för ditt slutarbete? Första delen av kurser går ut på skriva en akademisk uppsats medan den andra delen erbjuder mer praktisk träning av radiokommunikation i samband med en simulatorövning.

Kursen passar utmärkt för dig som vill jobba mera självständigt med hjälp av handledning. Vi går genom skrivprocessen samt delar tips om hur man kan förbättra sin akademiska skrivstil på engelska. Vi producerar en egen uppsats och tillämpar skrivguiden för examensarbete som en mall. Att utvärdera arbeten skrivna av andra studerande samt självutvärdering av sitt eget arbete är viktiga pelare för inlärning. Muntlig presentation ingår i kursen.

Vi samarbetar med andra sjöfartslärare under hela kursen.

Närvaro

Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt under praktiska övningar i simulatorn.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktiv ”networking” samt en godkänd essä. Studerande kan självständigt tillgodogöra sig det material som tilldelas och tar själv ansvar för genomgång av
kursen samt håller regelbundet kontakt med kursledaren. Essän är skriven enligt kursens målsättning och godkänd. Kommunikation är godkänd under Storövning.

Kurslitteratur och studiematerial

Bailey, S. (2022). Academic writing for university students. Routledge.
Engkent, L., & Engkent, G. (2023). Essay do’s and don’ts: a practical guide to essay writing (3. uppl.). Oxford University Press.
Ett urval www-sidor.
Faktaartiklar enligt eget intresseområde.
Kursledarens frågeställningar.
Ordböcker.

Förkunskaper

S0322031 Sjöfartsengelska 1
S1321052 Sjöfartsengelska 2

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms på skalan Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd (Vid validering
används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Kursen är en nätkurs och finns på Google Classroom. Korta föreläsningar, självstudier, uppsatskrivning och en presentation. Andra delen görs i samarbete med kursen Storövning i simulatorn.

Övrigt

Under kursen samarbetar vi med ämneslärare på SK-programmet.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:03