Sjökapten – Sjöfartsengelska 4

Kurskod S1322043
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutade studier i Sjöfartsengelska 1-3 har den studerande färdighet i enlighet med STCW (2010) Kapitel II sektion A-II/1 och Kapitel IV, sektion A-IV/2.
Adekvat kunskap i engelska språket som möjliggör användning av sjökort och nautiska publikationer, att förstå meteorologisk information och meddelanden beträffande fartygets säkerhet och drift samt att utföra befälets arbetsuppgifter också med en flerspråkig besättning, inklusive förmåga att använda och förstå ”IMO Standard Marine Communication Phrases”.

Innehåll

Rederier: ta fram fakta, söka jobb, arbetsansökan, CV och en arbetsintervju. Görs i samarbete med näringslivet.
Shipping companies: find out information, apply for a job, a job application + CV, interviews. In corporation with the industry of shipping.

Affärsbrev: struktur, inleda och avsluta ett dokument.
Correspondence: structures: openings, closings.

Grammatik: passiv.
Grammar: passive voice

Formella brev: en förfrågan, svar, en beställning, bekräftelse, reklamation, svar på reklamation.
Formal letters: enquiry, response, placing an order, letter of confirmation, making a claim, letter of apology.

Rapporter.
Report writing.

Fartygsdokument: vokabulär.
Ship´s documents: vocabulary

Möten: formella möten, vokabulär.
Vocabulary & procedure for formal meetings

Juridiska & andra sjöfartstexter. Rapport läsning.
Maritime law and other maritime texts. Reading and analyzing reports.

Eventuellt kan mediaträning erbjudas i samband med paneldiskussion.
Some public media training during group discussions.

Närvaro

Aktiv närvaro på Meet-möten. Deltagande i en arbetsintervju. Deltagande i en paneldiskussion.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer samt ev. par/grupparbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

– Kluijven, P. C. van. (2017). The international maritime language programme for distant learning : maritime communication, general ship’s knowledge, engineering, navigation, safety, documents, correspondence and grammar: an English course for students at maritime colleges and for on-board training, SMCP included.
– Annat lämpligt material.

– Högskolan tillhandahåller: Videofilmer. Digitala ordböcker.

Förkunskaper

Sjöfartsengelska 3

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Kursen är en nätkurs och finns på lärplattformen Google Classroom.
Korta föreläsningar, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer samt en arbetsintervju.
Meet-möten.

Övrigt

Kursen integreras i mån av möjlighet med kursen Fartygsadministration och ekonomi.
Twinning with the course Ship administration and account when possible.

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:06