Maskinteknik – Tutorkurs

Kurskod S3640032
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter godkänd och avslutad tutorkurs bör de studerande ha grundläggande insikter i:
” Hur tutorer kan bistå som ambassadörer då skolan marknadsför sig externt på exempelvis mässor
” Pedagogiska förutsättningar för lärande
” Kommunikativa verktyg i det pedagogiska samtalet
” Hur handledning bedrivs
Se även introduktionfilmen på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=W31qAjj2j9c

Innehåll

” Att vara tutor vid Högskolan på Åland
” Hur lär vi oss egentligen?
” Hur organiserar man inlärning?
” Hur styr varseblivningen kommunikationen och därmed inlärningssituationen?
” Om att vara tutor och handleda

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Slutlig reflektion.

Kurslitteratur och studiematerial

Förelasarens kompendium och Tutorhandbok.

Referenslitteratur:
Bodin Tebelius, Anna. (2010). 101 tips för framgångsrika studier. Stockholm: Hjärna Förlag.
Imsen, G. (1999) Lärarens värld: Introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Olson, L. (2011) Pedagogiskt ledarskap. Stockholm: Liber.
Klingberg, T. (2011) Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation – samspel mellan människor. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

En termins godkända studier.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Aktivt deltagande i diskussioner, portfoliodokumentation och slutlig reflektion.

Övrigt

Kursen arrangeras oftast som helgkurs.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:21