Maskinteknik – Skolfartyg 1

Kurskod M404106
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– har en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kan utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyget till sjöss och i hamn
– kan bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning i maskin
– klarar av det sociala livet ombord under tiden ombord
– kan styra ett fartyg och hålla henne på stadig kurs och hålla lämplig utkik genom syn och hörsel
– förstår säkerhets, brand och livräddningsarrangemang ombord.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– fartygsdelarnas benämning
– grundläggande maskinkunskap
– elementär kunskap om vilka de ingående maskinkomponenterna är
– rorsmans och utkikens uppgifter, roderkommandon på svenska och engelska samt användning av magnetkompass och gyrokompass
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter
– åtgärder till skydd för miljön
Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvarvo

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår
Skriftlig tentamen kan förekomma.

Kurslitteratur och studiematerial

Introduktionsbok för skolfartyget Michael Sars
Driftsmanual Vaktman
Vakthållningsföreskrifterna
Skolfartyget Michael Sars
Godkänd praktikbok

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Övrigt

Egna arbetskläder och skyddsskor obligatoriskt
I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning
Support level A-III/4
– Terms used in machinery spaces and names of machinery and equipment
– Engine-room watchkeeping procedures
– Safe working practices as related to engine-room operations
– Basic environmental protection procedures
– Engine-room alarm systems and ability to distinguish between the various alarms, with special reference to fire-extinguishing gas alarms
– Knowledge of emergency duties
– Escape routes from machinery spaces
– Familiarity with the location and use of fire-fighting equipment in the machinery spaces

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:37