Maskinteknik – Mät-och reglerteknik 1

Kurskod M112503
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska grunderna i praktisk reglerteknik:
– kunna förstå, beskriva och analysera reglersystem för olika typer av processer, samt
– kunna välja och ställa in vanliga regulatorer i olika regulatorkopplingar

Innehåll

Reglertekniska system: dynamiska system, processmodeller, processegenskaper, vanliga regulatorer, regulatorkopplingar, blockscheman, inställning av PID regulatorer med ””tumregelmetoder””, olinjära system, multivariabla reglersystem, digital reglering, mätning av fysikaliska storheter, simuleringar och laborationer

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen/projektuppgifter, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Lindahl, P-E. & Sandqvist, W. (1996). Mätgivare: mätning av mekaniska storheter och temperatur. Lund: Studentlitteratur. 238 s.
Thomas, B. (2008). Modern reglerteknik. 4. uppl. Stockholm: Liber. 524 s.

Förkunskaper

Matematik 1, Fysik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, simuleringar, laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 06:05