Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 3

Kurskod M111303
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupat sina kunskaper beträffande ansvar av fartygets
maskinanläggningar samt i internationella bestämmelser så att det väl motsvarar gällande STCW-kod.

Innehåll

Operativ drift med olika simulatormodeller
Scenarios och driftsstörningar
Kunskaper i fartygs ångsystem
Turbogenerator och lastturbiner
Reglertekniska övningar i maskineri- och ångsystem
Tillståndskontroll

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling, Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Förkunskaper

Övningar i maskinrumssimulator 1 och 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Välgodkänd/godkänd/underkänd (vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:56