Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 2

Kurskod M111205
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha:
– förstärkt kunskap om fartygs maskinsystem,
– kännedom om myndigheters och klassificeringssällskaps bestämmelser för
fartyg med olika grad av automation.
Bör väl motsvara gällande STCW-kod.

Innehåll

Uppstart och drift av hela maskinanläggning för olika fartygstyper (bilfärja,
tankfartyg)
– Manöversystem för huvudmotor kopplad till fast propeller
– Ångsystem
– Turbogenerator, axelgenerator
– Automationstekniska övningar
– Operativ träning
– Samkörningsövningar med bryggsimulator
– Läckstabilitetsövningar

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Förkunskaper

Övningar i maskinrumssimulator 1
Fartygsteknikens grunder

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.
U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:18