Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 1

Kurskod M111106
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundläggande kunskap om fartygs maskinsystem och aktuell terminologi.
– förmåga att förstå olika delsystems uppbyggnad och funktion samt deras uppgift och inverkan i en fullständig fartygsmaskinanläggning.
– kunskap att starta upp en maskinanläggning från grunden samt klara av en manuell infasning.
– Kursen motsvarar STCW A/III-4 i tillämpliga delar.

Innehåll

Simulatoranläggningens uppbyggnad, funktion och hantering
Uppstart och normal drift av olika komponenter och system:
– Fartygets elsystem, elproduktion, infasning
– Huvudmotorsystem
– Framdrivningssytem och kraftöverföring
– Övrig utrustning
Uppstart och normal drift av fartygets hela maskinanläggning

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning
Support level A-III/4
– Terms used in machinery spaces and names of machinery and equipment
– Engine-room watchkeeping procedures
– Safe working practices as related to engine-room operations
– Basic environmental protection procedures
– Engine-room alarm systems and ability to distinguish between the various alarms, with special reference to fire-extinguishing gas alarms
– Maintain the correct water levels and steam pressures

AIII-6

Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level
Competence
Monitor the operation of electrical, electronic and control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic understanding of the operation of mechanical engineering systems, including:
-prime movers, including main propulsion plant.
-engine-room auxiliary machinery.
-steering systems.
-cargo handling systems.
-deck machinery.
-hotel systems.

Electrical power distribution boards and electrical equipment.
Fundamentals of automation, automatic control systems and technology.

Instrumentation, alarm and monitoring systems.
Electrical drives.
Electro-hydraulic and electro-pneumatic control systems.

Competence
Operate generators and distribution systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Coupling, load sharing and changing over generators.
Coupling and breaking connection between switchboards and distribution panels.

Competence
Operate and maintain power systems in excess of 1,000 volts.

Knowledge, understanding and proficiency
Theoretical knowledge High-voltage technology.
Safety precautions and procedures.
Electrical propulsion of the ships, electrical motors and control systems.
Practical knowledge Safe operation and maintenance of high-voltage systems, including knowledge of the special technical type of high- voltage systems and the danger resulting from operational voltage of more than 1,000 volts.

Function: Maintenance and repair at the operational level
Competence
Maintenance and repair of electrical and electronic equipment.

Knowledge, understanding and proficiency
Safety requirements for working on shipboard electrical systems, including the safe isolation of electrical equipment required before personnel are permitted to work on such equipment.
Detection of electric malfunction, location of faults and measures to prevent damage.
Function and performance tests of the following equipment and their configuration.
-monitoring systems.
-automatic control devices.
-protective devices.

Competence
Maintenance and repair of automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery.

Knowledge, understanding and proficiency
Safe isolation of equipment and associated systems required before personnel are permitted to work on such plant or equipment.
Practical knowledge for the testing, maintenance, fault finding and repair.
Test, detect faults and maintain and restore electrical and electronic control equipment to operating condition.

Competence
Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship communication systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Knowledge of the principles and maintenance procedures of navigation equipment, internal and external communication systems
Theoretical knowledge:
-Electrical and electronic systems operating in flammable areas.

Competence
Maintenance and repair of control and safety systems of hotel equipment.

Knowledge, understanding and proficiency
Theoretical knowledge:
Electrical and electronic systems operating in flammable areas.

A-III7

Function: Electrical, electronic and control engineering at the support level

Competence
Safe use of electrical equipment.
Knowledge, understanding and proficiency
-Safe use and operation of electrical equipment, including:
.1 safety precautions before commencing work or repair.
.2 isolation procedures.
.3 emergency procedures.
.4 different voltages on board.

Competence
Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery.
Knowledge, understanding and proficiency
-Basic knowledge of the operation of mechanical engineering systems, including: .1 prime movers, including main propulsion plant.
.2 engine-room auxiliary machineries.
.3 steering systems.
.5 deck machineries.
.6 hotel systems.

– Basic knowledge of:
.2 electrical power distribution boards and electrical equipment .
.3 fundamentals of automation, automatic control systems and technology.
.4 instrumentation, alarm and monitoring systems.
.5 electrical drives.
.7 coupling, load sharing and changes in electrical configuration.

Function: Maintenance and repair at the support level

Competence
Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board.
Knowledge, understanding and proficiency
Safety and emergency procedures
Basic knowledge of electro-technical drawings and safe isolation of equipment and associated systems required before personnel are permitted to work on such plant or equipment.
Test, detect faults and maintain and restore electrical control equipment and machinery to operating condition.
Electrical and electronic equipment operating in flammable areas.
Basics of ship’s fire-detection system.
Detection of machinery malfunction, location of faults and action to prevent damage.

Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level

Competence
Apply occupational health and safety procedures.
Knowledge, understanding and proficiency
-Working knowledge of safe working practices and personal shipboard safety, including:
.1 electrical safety.
.2 lockout/tag-out.
.4 permit to work systems.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:21