Maskinteknik – Fartygsteknikens grunder

Kurskod M110105
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om fartygstyper,
måttdefinitioner (linjära, rymd och vikt), fartygsritningar, skrovets uppbyggnad,
korrosion, skrovunderhåll, skrovhaverier, nationella och internationella
bestämmelser, brandskydd, huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper.

Innehåll

Fartygstyper, allmänt
– Fartygets huvuddimensioner samt dödvikt, egenvikt och dräktighet
– Fartygets huvudritningar och systemscheman för huvudmaskineriet
– Skrovets uppbyggnad och belastningar
– Skrovhaverier och faktorer som försvagar skrovet
– Korrosion, korrosionsskydd och skrovunderhåll
– Effektbehov och släpmotstånd
– Huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper och deras viktigaste egenskaper
– Nationella och internationella bestämmelser såsom klass, IMO, SOLAS, MARPOL, Trafi samt förordningar
– Brandskydd, brandsektionering och brandkonstruktion (SOLAS brandklasser)

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen.
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Dokkum, K.V. (2020). Ship Knowledge : ship design, construction and operation. Dokmar.
– fartygsritningar
– utdrag ur sjöfartsteknikska tidsskrifter och kompendier
– internetmaterial över fartygsteknisk utrustning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar i klass, övningar ombord på skolfartyg, studiebesök
ombord på fartyg.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Operational level A III1

Function: Marine engineering at the operational level
Comptetence
Operate main and auxiliary machinery and associated control systems

Knowledge, understanding and proficiency
Basic construction and operation principles of machinery systems, including:
-marine diesel engine
-marine steam turbine
-marine gas turbine
-deck machinery

Comptetence
Operate fuel, lubrication, ballast and other pumping systems and associated control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Operational characteristics of pumps and piping systems, including control systems Operation of pumping systems:
-operation of bilge, ballast and cargo pumping systems
Oily-water separators (or-similar equipment) requirements and operation.

AIII-6

Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level
Competence
Monitor the operation of electrical, electronic and control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic understanding of the operation of mechanical engineering systems, including:
prime movers, including main propulsion plant.
engine-room auxiliary machinery.
cargo handling systems.
deck machinery.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:56