Maskinteknik – Energitekniska laborationer 2

Kurskod M109203
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– ha tillägna sig praktisk och fördjupad kunskap om funktion hos och uppbyggnad av maskiner
och processer som behandlats i utbildningens energitekniska kurser.
– ha lärt sig hantera uppstart -drift och övervakningsrutiner samt utvärdera driftparametrar
med avseende å driftsäkerhet, driftsekonomi och miljöpåverkan.

Innehåll

Introduktion i uppgifternas genomförande, mätningar och resultatpresentation samt
säkerhetsfrågor.

Ång- och energiteknik: Ångpannans drift och skötsel, matarvattenbehandling, driftsoptimering,
energibalans, driftsekonomi. Ångturbinens drift och skötsel, driftsoptimering, energibalans,
verkningsgrader.

Dieselmotorer: Drift och skötsel, underhållsarbeten, effektmätning, inställning av bränslepump,
verkningsgrader, samverkan med belastning, driftekonomi och emissioner.
Linjering och uppriktning av vevaxel och mekaniska kopplingar.

Kylteknik: Funktion, drift, underhåll, automation, injustering, felsökning, miljö- och
säkerhetsaspekter, energibalans, verkningsgrader.

Oljebehandling: Drift, funktionsprovning och justering av oljeseparator och viskositetsregulator.
Driftstörningar.

Gasturbin: Uppstart, drift, tillståndskontroll.

Värmeväxlare: Egenskaper, underhåll.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Presence requirements:
Presence mandatory

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Vitsord på basen av rapporter, prestationer vid laborationstillfällen och seminarium

Examination:
Marks based on reports, laboratory work performance and seminars

Kurslitteratur och studiematerial

Kurslitteratur instuderad under respektive fackämneskurser

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Laborationsförelägg och instruktioner

Course books and materials from corresponding courses

Teaching materials (supplied by the polytechnic):
Laboratory handouts and instructions.

Förkunskaper

Kursen bygger på kunskaper i utbildningsprogrammets samtliga energitekniska ämnen.

Prerequisites:
The course module is based on knowledge from all energy engineering modules.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed course will be noted in student´s records, evaluation scale Pass and High Pass, exchange students will be evaluated A-F according to ECTS

Arbetsformer

Grupparbeten med arbetsledare inom gruppen. Gruppen skall på basen av laborationsförelägg
självständigt förbereda och utföra laborationsuppgifterna och i rapporter sammanställa och redovisa
resultaten av laborationerna. Vid ett seminarietillfälle presenterar varje kursdeltagare en viss
laboration.

Methods:
Group assignments with a student as group manager. The group is to prepare and implement the assignments independently and in compliance with handouts. The laboratory results are to be compiled and accounted for in reports. Each participant will present one laboratory at a seminar.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Management A-III2

Function: Marine engineering at the management level

Comptetence
Manage the operation of propulsion plant machinery.

Knowledge, understanding and proficiency
Marine diesel engine.

Comptetence
Plan and schedule operations.

Theoretical knowledge
Marine steam turbine.
Marine gas turbine.
Marine steam boiler.
Refrigerators and refrigeration cycle.
Physical and chemical properties of fuels and lubricants.

Comptetence
Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery.

Practical knowledge
Start up and shut down main propulsion and auxiliary machinery, including associated systems.
Operating limits of propulsion plant.
The efficient operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery.
Functions and mechanism of automatic control for main engine.

Generator distribution systems.
Steam boilers. oil purifier.
Refrigeration system.
Pumping and piping systems.

Comptetence
Manage fuel, lubrication and ballast operations
Operation and maintenance of machinery, including pumps and piping systems.

Function: Maintenance and repair at the management level

Comptetence
Manage safe and effective maintenance and repair procedures.

Knowledge, understanding and proficiency
Manage safe and effective maintenance and repair procedures.
Comptetence
Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults.

Knowledge, understanding and proficiency
Detection of machinery malfunction, location of faults and action to prevent damage.
Inspection and adjustment of equipment.
Non-destructive examination.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:51