Maskinteknik – Pumpar, fläktar och rörledningar

Kurskod M105304
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– kunna dimensionera rörsystem, praktiskt använda sig av pump- och systemkurvor och välja lämplig pump för en process, välja lämplig reglerform för pumpar samt dimensionera och reglera fläktar.
– känna till olika pump- och fläkttypers uppbyggnad och egenskaper samt förekommande driftproblem.
– känna till uppbyggnad och funktion av ventilationssystem.

Innehåll

Rörledningar: dimensionering, armaturer och kopplingar, upphängning, isolering, märkning, material.
Pumpar: pumptyper, egenskaper, dimensionering, installation, underhåll, reglering, kavitation.
Fläktar och kompressorer: typer, egenskaper, dimensionering.
Luft och dess egenskaper
Laborationsuppgifter

Närvaro

Närvaro enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 2. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur s. 673-1289.
Artikelsamling

Förkunskaper

Teknisk termodynamik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Management A-III2

Function: Marine engineering at the management level

Comptetence
Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery.

Practical knowledge
Pumping and piping systems.

Comptetence
Manage fuel, lubrication and ballast operations.

Practical knowledge
Operation and maintenance of machinery, including pumps and piping systems.

Operational level A III1

Function: Marine engineering at the operational level
Comptetence
Operate fuel, lubrication, ballast and other pumping systems and associated control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Operational characteristics of pumps and piping systems, including control systems.

Operation of pumping systems.

-routine pumping operations.

Utskriven 29 september 2023 kl 11:24