Maskinteknik – Eltekniska laborationer

Kurskod M112703
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– ha fördjupad kunskap och enligt laborationer kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna från teorikurserna och kunna genomföra mätningar i eltekniska anläggningar
– kunna studera egenskaper hos elmaskiner
– kunna infasa en generator mot nät med hjälp av olika infasningshjälpmedel
– detektera fel i el- övervakningsanläggningar samt återställa anläggningarna till normal drift
– behärska styrtekniska tillämpningar med PLC-system

Learning Outcomes
After completion of the course the student should:
– Have enhanced knowledge about, and in laboratory lessons be able to apply, the theoretical
knowledge from the theory courses and execute measurements in electrical facilities
– Be able to study the characteristics of electrical machines
– Be able to synchronise a generator to a grid by use of different synchronisation tools
– Detect errors in electrical monitoring systems and reset the systems to normal operation
– Master control engineering applications with PLC-systems

Innehåll

– hantering av olika mätinstrument och mätmetoder inom elbranschen
– undersökning och uppkopplingar av startutrustning, motor- och generatorskydd
– provning och uppmätning av karaktäristikor för olika växelströmsmaskiner och transformatorer
– infasning och lastfördelning
– jordningar och jordfelsmätningar
– larmanläggningar
– felsökning
– varvtalsreglering av asynkronmaskiner med frekvensomriktare programmering av PLC-styrsystem

Contents
– Handling of different measuring instruments and measuring methods within the electrical trade
– Examination and connection of starting equipment, machine and generator protection
– Testing and measuring characteristics of different AC machinery and transformers
– Synchronisation and cargo distribution
– Earthing and earth-fault measuring
– Circuit alarm devices
– Fault tracing
– Speed control regulation of asynchronous machines with frequency changer, programming of
PLC operating system

Närvaro

Obligatorisk närvaroskyldighet

Extent and presence requirements
Obligatory presence.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Bedömning av rapporter och prestationer vid övningar och laborationer samt vid behov skriftliga prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för protokollföring och rapportering.
Litteratur från motsvarande teoriavsnitt i tidigare teorikurser.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Laborationsutrustning

Course Literature and Study Material
Protocol and reporting material.
Literature from corresponding theoretical sections in previous theoretical courses.

Teaching materials (supplied by the University)
Laboratory equipment

Förkunskaper

Teoretisk kännedom om ifrågavarande laboration
Prerequisites
Theoretical knowledge of the laboratory exercise in question.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Documentation
Passed grade will be noted in the study card.

Arbetsformer

Laborationer utförs som grupparbeten
Vid övningarna fästs särskild vikt vid arbete i grupp. Arbetena skall utveckla den studerandes ansvarskänsla, självständighet och självsäkerhet både vid utförandet och rapportskrivning.

Methods
Laboratory work in groups
Working as a group is particularly emphasised during the exercises

Utskriven 03 oktober 2022 kl 07:34