Maskinteknik – Elteknik

Kurskod M112104
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/1, table A-III/1.
Function: Marine engineering at the operational level:
Competence: ”Operate electrical, electronic and control systems” and ”Maintenance and repair of electrical and electronic equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/2, table A-III/2.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level:
Competence: ”Manage operation of electrical and electronic control equipment” and ”Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/5, table A-III/5.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the support level
Competence: ”Safe use of electrical equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/5, table A-III/5.
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Competence: ”Apply occupational health and safety procedures”
– grundläggande kunskaper att tillgodogöra sig innehållet i efterföljande kurser i elmaskiner och anläggningar samt kunna genomföra el-tekniska laborationer (på operational och management nivå),
– säkerhet vi elarbete enligt SFS 6002.

Innehåll

– Likströmsteori.
– Enfas och trefas växelströmsteori med motstånd, kondensatorer, induktanser.
– Serie-, parallellresonanser och övertoner.
– Aktiv, reaktiv och skenbar effekt.
– Summering av laster.
– Elektriska mätinstrument och mätmetoder.
– Statisk och dynamisk el, ESD.
– Elsäkerhetsföreskrifter, SFS 6002.
– Laborationer elektrisk mätteknik.

Närvaro

64 timmar lektioner och övningar (obligatorisk närvaro vid laborationer).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga tentamina, godkända övningar och inlämnade lab.rapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ahoranta, Jukka. (2016). Elteknik. (4. uppl.). Helsingfors : Utbildningsstyrelsen. ISBN: 9789521300127
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4. förnyad uppl.). Esbo: STUL ry. ISBN: 9789522312655
Kompletterande artikelsamlingar som tillhandahålls av läraren.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Laborationsutrustning

Förkunskaper

Magnetism och induktion från fysiken.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer (mät- och kopplingsövningar).

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Management A-III2

Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level

Comptetence
Manage operation of electrical and electronic control equipment.

Knowledge, understanding and proficiency

Theoretical knowledge
Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors.

Comptetence
Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition.
Practical knowledge
Troubleshooting of electrical and electronic control equipment.
Function test of electrical, electronic control equipment and safety devices.

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:00