Maskinteknik – Fartygsmaskiner

Kurskod M110203
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska de i ett fartyg ingående maskinerihelheternas uppbyggnad och funktion samt alternativa lösningar och deras egenskaper.
– vara insatt i driftekonomi, underhållsaspekter samt myndigheters och klassningssällskapens bestämmelser.

Innehåll

– Olika huvudmaskinerityper och -konfigurationer samt deras inverkan på byggnads- och driftekonomi
– Fartmotståndets inverkan på motorbelastning och driftekonomi, propellerns samverkan med huvudmaskineri
– Den ställbara propellerns uppbyggnad och funktion
– Axelledningen med komponenter
– Fartygets värmeproduktion
– Styr- och bogpropellrar
– Styrmaskinerier
– Däcksmaskineri och lasthanteringsutrustning
– Sanitetssystem och färskvattenproduktion
– Fartygsunderhåll s.s. dockningar
– Klassningssällskapens regler inom ämnesområdet

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Två skriftliga prov

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamlingar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Föreläsningsunderlag för kopiering

Förkunskaper

Kurs i Förbränningsmotorer och Fartygsteknikens grunder

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, studiebesök ombord eller hos tillverkare av maritima komponenter

Övrigt

Kursen ansluter till kursen i fartygs rörsystem. Detaljkunskaper om de i kursen beskrivna komponenterna erhålls i kurser om bl.a. fartygsdieslar, ångpannor, hydraulik och pneumatik.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:39