Maskinteknik – Fysik 1

Kurskod M005105
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundläggande kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar, värmelära, elektricitet och magnetism.

Innehåll

– Partiklar:
Fysikens metoder. Fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning. Rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner. Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar. Arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering
– Värmelära:
Temperatur och termisk jämvikt. Värme. Termisk expansion. Värmeabsorption och specifikt värme, fasövergångar. Arbete och inre energi. Ideala gaser, Avogadros tal, substansmängd. Termodynamiken första lag. Värmeöverföringsmekanismer (ledning, konvektion, strålning, Stefan-Boltzmanns lag)
– Elektricitet och magnetism:
Elektrostatisk kraft. Coulombs lag. Elektriskt fält, Gauss lag. Elektrisk potential och potentiell energi. Kapacitans, elektrisk ström och resistans. RC-kretsar

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter
Laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Förkunskaper

Baskurs i matematik, Matematik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar
Hemuppgifter, självstudier
Laborationer

Utskriven 04 oktober 2022 kl 00:29