Maskinteknik – Teknisk engelska

Kurskod M002204
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna förmedla fakta, upplevelser och åsikter i tekniska frågor både skriftligt och muntligt på ett rakt och effektivt sätt
– vara bekant med ordförråd och uttryckssätt som hör samman med elektricitetet, energiproduktion och sjöfart
– ha vana att läsa och diskutera vetenskapliga texter och formler
– ha förmåga att förstå språket i internationella regelverk

Innehåll

– tekniska system på fartyg
– elektriska maskiner, komponenter och kretsar
– dieselmotorer och kringutrustning
– internationella regelverk
– miljöfrågor och kemi
– fysik och matematik
– datorer och Internet

Närvaro

75%

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Tentamen, deltagande i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Alla dessa bedöms på skalan 1-5 (E-A enligt Bolognasystemet) där 1 motsvarar 50-60%, 2 motsvarar 60-70%, 3 motsvarar 70-80%, 4 motsvarar 80-90% och 5 motsvarar 90-100%. Under 50% ger vitsordet U.

Final exam, completion of written and oral tasks. All of these are assessed on a scale of 1-5 (E-A according to the Bologna system) where 1 corresponds to 50-60%, 2 corresponds to 60-70%, 3 corresponds to 70-80%, 4 corresponds to 80-90% and 5 corresponds to 90-100%. Below 50% results in the grade F.

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Chromebooks och internetbaserade resurser.

Teaching materials supplied by the university:
Chromebooks and internet based resources

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort, skalan är 1-5. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Grades 1-5 are entered in the Wilma database. (For validation, the grade Pass is used).

Arbetsformer

Läsande, skrivande, gruppdiskussioner, presentationer, projekt, studiebesök.

Reading, writing, group discussions, presentations, projects, study visits.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:09