Maskinteknik – Arbetsplatsförlagd utbildning

Kurskod M403201
Studiepoäng 30
Lärandemål

Den studerande skall erhålla en generell fartygs och/eller industri- arbetslivsorientering.

Innehåll

Praktiken skall motsvara en generell fartygs och/eller industri- och arbetslivsorientering. Utöver det egna arbetet skall studerande få inblick i det arbete som övriga yrkesmän utför på eller i anslutning till praktikplatsen. Praktiken kan, helt eller delvis, göras som sjöpraktik alternativt verkstadspraktik

Närvaro

Den totala praktiken omfattar 30 sp godkänd praktik. Den studerande erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin
prestation.
Det totala praktikomfånget för examen är 30 sp. Studerande som avser söka STCW behörighet A-III/1 skall härutöver även ha utfört kursen M401202 Godkänt praktikprogram för sjötjänst.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Den studerande ska i slutet av en av praktikperioderna skriva en praktikrapport som sänds till praktikansvarig och praktikansvarig lärare för godkännande.
Praktikansvarig vid högskolan bedömer att praktiken uppfyller kraven beskrivna ovan i mål, innehåll och omfattning på basen av arbetsintyg utfärdat av arbetsgivaren eller praktikintyg.
Praktik innan studierna inleds kan valideras om praktiken uppfyller kraven ovan.

Dokumentering

Praktikansvarig uppgör dokumentation om avlagda praktikstudiepoäng för införande i studiekort.
Praktikansvarig registrerar praktikdagar. Studiepoäng kan registreras pro rata vartefter prestationen utförs.

Övrigt

Kursen gäller för studerande enligt Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Maskinteknik fr.o.m. 2017 och senare

Utskriven 29 september 2023 kl 09:15