Maskinteknik – Läckstabilitet och förebyggande av skador

Kurskod M302303
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha erhållit kunskaper för kalkylering av stabilitet, trim och stress med beaktande av olika lastkonditioner, samt inverkan av barlast och bunker. Kursen ger inblick i frågeställningar kring läckstabilitet, särskilt med beaktande av roro-fartygs flytbarhet i skadad kondition med syfte att ge kursdeltagarna färdigheter att fatta rätt beslut vid en skada.

Innehåll

Grunderna inom statisk och dynamisk stabilitet
Dynamiska stabilitetsdiagram
Analys av arean under GZ-kurvan
Masströghetsmomentets inverkan på stabiliteten
Stabilitet vid gir
Stabilitet vid våg- och vindmoment
Interferens- och synkronproblem
Skrovformens inverkan på dynamiska stabiliteten
Flytbarhet och stabilitet vid läckage enligt LOB- och AW-metoden
Stabilitetsregler, äldre och nya
Begreppet A/Amax
Fyllnadslängdskurvor, praktisk tolkning
””Onboard Stability programs”” som hjälpmedel för att fatta rätt beslut vid skada
””Technical management””

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendium av Mats Åsgård (2002) ”Stabilitet och flytbarhet i skadad kondition, Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram- Onboard NAPA

Förkunskaper

Trim, stabilitet och stress.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, dataövningar
Läckövning i maskinrumssimulator
Fartygsbesök, roro-passagerarfärja

Övrigt

Kursen riktar sig främst till blivande maskinbefäl och skiljer sig därför från motsvarande kurs för däcksbefäl. Kursen ger grundläggande kunskaper inom fartygsprojektering och fartygsarrangemang , särskilt inverkan av maskinrummets storlek och placering med avseende på flytbarhet och stabilitet i skadad kondition. Förståelsen för dessa frågor är viktiga för maskinbefäl som är med och projekterar och övervakar nybyggen och större ombyggnader av fartyg.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 08:57