Maskinteknik – Fartygsdieselmotorer 2

Kurskod M110504
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat en fördjupad förståelse för dieselmotorns termodynamik och mekanik, samt visat förmåga att självständigt utföra ett projektarbete relaterat till fartygsdieselmotorer.

Innehåll

Projektarbete som omfattar tillämpning av kursinnehållet i tidigare kurser på en given övningsmotor i maskinrumssimulatorn. Med tillverkardata och rapporter som grund utförs självständiga beräkningar och analyser som sammanställs till ett projektarbete.

Närvaro

Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd projektrapport

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 2. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.
Kuiken, K. (2008). Diesel engines: for ship propulsion and power plants from 0 to 100,000 kW. Onnen: Target Global Energy Training. Berörda kapitel.
Sammanställning av föreläsningsunderlag
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator

Förkunskaper

Teknisk termodynamik, Fartygsdieselmotorer 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Projektarbete med handledning

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Management A-III2

Function: Marine engineering at the management level
Comptetence
Plan and schedule operations.

Theoretical knowledge
Propulsive characteristics of diesel engines, steam and gas turbines, including speed, output and fuel consumption.
Heat cycle, thermal efficiency and heat balance of the following:
Marine diesel engine.

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:41