Maskinteknik – Energitekniska laborationer 2

Kurskod M109203
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– ha tillägna sig praktisk och fördjupad kunskap om funktion hos och uppbyggnad av maskiner
och processer som behandlats i utbildningens energitekniska kurser.
– ha lärt sig hantera uppstart -drift och övervakningsrutiner samt utvärdera driftparametrar
med avseende å driftsäkerhet, driftsekonomi och miljöpåverkan.

Objectives:
The student gains practical and deeper knowledge about various machinery and processes that have been dealt with in energy engineering modules. The student also learns how to manage start-up, operation, and surveillance routines, as well as evaluating operative parameters with regard to reliability, running economy, and environmental impact.

Innehåll

Introduktion i uppgifternas genomförande, mätningar och resultatpresentation samt
säkerhetsfrågor.

Ång- och energiteknik: Ångpannans drift och skötsel, matarvattenbehandling, driftsoptimering,
energibalans, driftsekonomi. Ångturbinens drift och skötsel, driftsoptimering, energibalans,
verkningsgrader.

Dieselmotorer: Drift och skötsel, underhållsarbeten, effektmätning, inställning av bränslepump,
verkningsgrader, samverkan med belastning, driftekonomi och emissioner.
Linjering och uppriktning av vevaxel och mekaniska kopplingar.

Kylteknik: Funktion, drift, underhåll, automation, injustering, felsökning, miljö- och
säkerhetsaspekter, energibalans, verkningsgrader.

Oljebehandling: Drift, funktionsprovning och justering av oljeseparator och viskositetsregulator.
Driftstörningar.

Gasturbin: Uppstart, drift, tillståndskontroll.

Värmeväxlare: Egenskaper, underhåll.

Contents:

Introduction to the implementation of the assignments, measurements, and presentation of results, as well as security issues.

Steam and energy engineering: The operation and maintenance of the steam boiler, boiler feed water treatment, service optimisation, energy balance, operating economy. The operation and maintenance of the steam turbine, service optimisation, energy balance, efficiency.

Diesel engines: Operation and service, maintenance, power measurement, adjustment of fuel pump, efficiency, synergy with load, operating economy and emissions. Alignment and straightening of crank shaft and mechanical couplings.

Refrigeration: Function, operation, maintenance, automation, adjustment, trouble shooting, environment and safety aspects, energy balance, efficiency.

Oil treatment: Operation, functional testing, adjustment of oil separator and viscosity regulator. Operational disturbances.

Gas turbine: Start, operation, condition control.

Heat exchangers: Properties, maintenance.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Presence requirements:
Presence mandatory

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Vitsord på basen av rapporter, prestationer vid laborationstillfällen och seminarium

Examination:
Marks based on reports, laboratory work performance and seminars

Kurslitteratur och studiematerial

Kurslitteratur instuderad under respektive fackämneskurser

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Laborationsförelägg och instruktioner

Course books and materials from corresponding courses

Teaching materials (supplied by the polytechnic):
Laboratory handouts and instructions.

Förkunskaper

Kursen bygger på kunskaper i utbildningsprogrammets samtliga energitekniska ämnen.

Prerequisites:
The course module is based on knowledge from all energy engineering modules.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed course will be noted in student´s records, evaluation scale Pass and High Pass, exchange students will be evaluated A-F according to ECTS

Arbetsformer

Grupparbeten med arbetsledare inom gruppen. Gruppen skall på basen av laborationsförelägg
självständigt förbereda och utföra laborationsuppgifterna och i rapporter sammanställa och redovisa
resultaten av laborationerna. Vid ett seminarietillfälle presenterar varje kursdeltagare en viss
laboration.

Methods:
Group assignments with a student as group manager. The group is to prepare and implement the assignments independently and in compliance with handouts. The laboratory results are to be compiled and accounted for in reports. Each participant will present one laboratory at a seminar.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 23:23