Maskinteknik – Ångteknik

Kurskod M107103
Studiepoäng 4
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– förstå ångpannans och pannanläggningens uppbyggnad och funktion, samt
– vara insatt i säkerhets- och miljöfrågor.

Innehåll

Värmetekniska grunder, Mollier-diagram
Värmeöverföring, värmeväxlare
Pannans funktionsprincip
Panntyper; konstruktion, kring- och säkerhetsutrustning
Förbränning och bränslen
Luftfaktor och rökgasanalys
Energibalanser och verkningsgrader
Miljöpåverkan, rökgasrening
Hantering av aska
Vattenbehandling
Avställning, konservering och idrifttagning av pannanläggning
Korrosion och försmutsning av värmeytor
Reglersystem
Lagstiftning, myndighetskrav

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen, godkända uppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.

Artikelsamling

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter, projektarbete

Utskriven 29 september 2023 kl 09:47