Maskinteknik – Hydraulik och pneumatik

Kurskod M105404
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kunskap i hydraulik- och pneumatiksystem,
– förmåga att förstå olika komponenters funktion samt systemtillämpningar. Drift, underhåll och felsökningsmetodik betonas.

Innehåll

Hydraulik
– Grundlagar och strömningslära
– Pumpar och motorer
– Hydraulcylindrar och vriddon
– Spärr- och riktningsventiler
– Tryck- och flödesventiler
– Proportional- och servoventiler
– Ackumulatorer
– Anslutnings- och montageteknik
– Felsökning och underhåll av hydraulsystem

Pneumatik
– Tryck- och flödesberäkningar
– Styrteknik
– Komponenter
– Symbolelement och symboler
– Schemaläsning
– Luftbehandling
– Felsökning och underhåll av pneumatiksystem

Närvaro

Närvaroskyldighet gäller övningar och studiebesök

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Kursen tenteras skriftligen Obligatorisk övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling och uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Demonstrationsmaterial och övrig utrustning

Förkunskaper

Fartygsmaskiner

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar Obligatoriska övningsuppgifter, med tillämpningar av kursens huvudsakligaste teoridelar

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 28 september 2023 kl 06:17