Maskinteknik – Mekanik 2

Kurskod M104203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Ha fördjupad förståelse av jämviktsproblem både statiskt och dynamiskt.
– Ha förståelse av möjligheter att lösa mekanikproblem med hjälp av datorprogrammen: Auto-Cad (kinematik), Excel och Math-Cad.

Contents

Statik
– fördjupning i jämviktsproblem, 2D med kinematik
– lösning av 3-dimensionella jämviktsproblem för en stelkrop med kinematik (3D-vektorkalkyl)
– beräkning av mekanismer med hjälp av virtuella arbetets princip
Dynamik
– partikelns dynamik med friktion
– stela kroppens dynamik
– rotationsrörelse, stela kroppen, likformig- och olikformig acceleration
– kännedom om energimetoder för att lösa mekanikproblem

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter.

Material

Grahn, R. (2002). Mekanik- statik och dynamik. Lund: Studentlitteratur. 329 s.

Prerequisite

Mekanik 1 och Matematik 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd) .

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, datorberäkningar

Utskriven 06 december 2020 kl 00:47