Maskinteknik – Mekanik 1

Kurskod M104103
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande:
– förstå och kunna tillämpa mekanikens grundlagar gällande statiska system (två dimensioner).
– känna till mekanikens grundlagar gällande dynamiska system.

Innehåll

Introduktion
– grundläggande begrepp
– enheter och dimensioner
– kraftbegreppet

Krafter och moment
– krafter i två dimensioner
– moment, momentekvationen

Masscentrum-tyngdpunkten
– beräkningsmetoder
– praktiskt tillvägagångssätt
– Excelberäkningar

Jämviktslära
– jämviktsvillkor friläggning
– två dimensionella jämviktsproblem
– statisk obestämdhet
– fackverk

Friktion
– statisk
– dynamisk
– friktionsvinkel, villkor för självhämning

Snittkrafter
– balkar (axlar), två dimensionella

Partikelns kinetik
– Newtons lagar

Rotationsrörelse
– likformig
– likformigt accelererande
– masströghetsmomentet
– samband mellan effekt, varvtal och vridmoment

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Grahn, R. (2002). Mekanik. Lund: Studentlitteratur. 511 s.

Förkunskaper

matematik kurs 1 och fysik 1; mekanikdelen

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

föreläsningar och räkneövningar under lektionstid,
inlämningsuppgifter, datorberäkningar

Övrigt

Samma litteratur används i fortsättningskursen, Mekanik 2.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 28 september 2023 kl 06:33