Maskinteknik – Crowd and Crisis Management

Kurskod S1655043
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Organisera nödsituationshantering ombord
– Använda resurser optimalt
– Kontrollera åtgärder vid nödsituationer
– Hantera passagerare och övrig personal i nödsituationer
– Upprätthålla en effektiv kommunikation

Innehåll

– Optimalt utnyttjande av resurser
– Situationsbedömning och åtgärder
– Ledarskap under stress och krisledning
– Stresshantering
– Mänskligt beteende och reaktioner
– Kommunikation
– Hantering av folkmassor
– Hantering av media
– Eftervård i samband med fartygsolyckor
– Briefing, defusing, debriefing

Kursen är utformad med beaktande av den internationella konventionen om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 såsom den reviderats enligt Manila STCW 2010 sektion A-V/2.1-2.3 samt Tabell V/2.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Kontinuerlig bedömning under kursens gång med avseende på aktivitet i deltagande

Kurslitteratur och studiematerial

Kurskompendium

Förkunskaper

[S1825012] Säkerhetsorganisation
eller erfarenhet av arbete inom en säkerhetsorganisation ombord

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Över godkänd kurs utfärdas ett kursintyg på svenska och engelska

Arbetsformer

Föreläsning i klass enligt erfarenhetsbaserad inlärning, gruppövningar samt en storövning

Utskriven 29 september 2023 kl 09:01