Maskinteknik – Skolfartyg 2

Kurskod M404206
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad kunskap om fartygets maskineri. Den studerande skall :
– ha kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– ha kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– ha grundläggande kunskap om övriga tekniska installationer inom fartyget samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
-vara insatt i säkerhets, brand och livräddningsarrangemang ombord

Innehåll

– stopp och start av maskineriet ombord
– driftkontroll och driftrutiner
– bränslesystem, kylsystem, smörjoljesystem, läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– ritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens huvudkomponenter
– användning, underhåll och enklare reparationer enligt fartygets behov

Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår
Skriftlig tentamen kan förekomma

Kurslitteratur och studiematerial

Fartygets tekniska manualer och underhållssystem
Övningsuppgifter
Godkänd praktikbok

Förkunskaper

Skolfartyg 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Övrigt

Egna arbetskläder samt skyddsskor obligatoriskt.

Utskriven 04 oktober 2022 kl 00:21