Maskinteknik – Elmaskiner och -anläggningar

Kurskod M112304
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/1, table A-III/1.
Function: Marine engineering at the operational level:
Competence: ”Operate electrical, electronic and control systems” and ”Maintenance and repair of electrical and electronic equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/2, table A-III/2.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level:
Competence: ”Manage operation of electrical and electronic control equipment” and ”Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition”
– kunna förstå och analysera elmaskiner på fartyg, samt
– ha grundläggande kunskaper om elanläggningar och elgenerering på fartyg, samt
– få en överblick över motsvarande elutrustningar på land.

Innehåll

Transformatorer, likströmsmaskiner, asynkronmaskiner, synkronmaskiner, småmotorer, specialmotorer, allmänt elsystem, ledningssystem, elsäkerhet, eldokumentation, elapparater, ställverk och elutrustningar för explosionsfarliga utrymmen.

Närvaro

32 timmar lektioner och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, Alf & Jacobsson, Karl Axel. (red.). (2016). Elkrafthandboken. Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.). Stockholm : Liber.
ISBN: 9789147114375
Handbok om byggnaders elinstallationer. D1-2017. (2018). (9. förnyad. uppl.). Esbo:STUL. ISBN: 9789522312440
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4. förnyad. uppl.). Esbo:STUL ry. ISBN: 9789522312655

Referenslitteratur:
SFS-käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1 – 6)
SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 – 8)
SFS 6002:2015 + A1:2018:sv Säkerhet vid elarbeten
SFS-käsikirja 601:2018:sv Högspänningselintallationer och luftledningar
Guide för reparation av elapparater (ST-ohjeisto).

Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Förkunskaper

Matematik 1, Fartygsteknikens grunder, Övningar i maskinrumssimulator 1,
Övningar i maskinrumssimulator 2, Elteknik, Elektronik

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.

Övrigt

Management A-III2

Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level

Comptetence
Manage operation of electrical and electronic control equipment.

Knowledge, understanding and proficiency

Theoretical knowledge
Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors.

Comptetence
Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition.
Practical knowledge
Troubleshooting of electrical and electronic control equipment.
Function test of electrical, electronic control equipment and safety devices.

Operational level A III1

Function: Marine engineering at the operational level
Comptetence
Operate electrical, electronic and control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic configuration and operation principles of the following electrical, electronic and control equipment.

Electrical equipment
-generator and distribution systems
-preparing, starting, paralleling and changing over generators
-electrical motors including starting methodologies
-sequential control circuits and associated system devices
Electronic equipment
-characteristics of basic electronic circuit elements

Comptetence
Maintenance and repair of electrical and electronic equipment.

Knowledge, understanding and proficiency
Safety requirements for working on shipboard electrical systems, including the safe isolation of electrical equipment required before personnel are permitted to work on such equipment.

Maintenance and repair of electrical system equipment, switchboards, electric motors, generator and DC electrical systems and equipment.
Detection of electric malfunction, location of faults and measures to prevent damage.
Construction and operation of electrical testing and measuring equipment.

Function and performance tests of the following equipment and their configuration.
The interpretation of electrical and simple electronic diagrams.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:58