Maskinteknik – Energitekniska laborationer 1

Kurskod M109103
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter som behövs för drift och underhåll av fartygsdiesel med ställbar propeller, dieselgeneratorer, oljeseparator samt ångpanna och ångturbin.

Goal of Learning:
Skills needed for the operation and maintenance of a ship diesel main propulsion plant with controllable pitch propeller, diesel generator sets, oil separators as well as steam boiler and steam turbine .

Innehåll

– Introduktion i uppgifternas genomförande, mätningar och resultatpresentation samt säkerhetsfrågor
– Uppstart, drift och tillståndskontroll av dieselmotor
– Infasning och lastfördelning av dieselgeneratorer
– Drift, funktionsprövning och justering av oljeseparator
– Drift och skötsel av ångpanna
– Drift och skötsel av ångturbin

Contents:
-Introduction to the implementation of the assignments, measurements, and presentation of results, as well as security issues.
-Start-up, operation and surveillance of diesel engine
-Phasing-in and load distribution of diesel generators
-Operation, function testing, and adjusting of oil separator
-Operation and attendance of steam boiler
-Operation and attendance of steam turbine

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Extent and presence requirements:
Presence mandatory

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd uppgifter och rapporter, godkänd examination

Examination:
Passed laboratory tasks, reports and seminars.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling och uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Laborationsförelägg och instruktioner

Course books and materials:
Compilation of articles and descriptions of assignments.

Teaching materials (supplied by the University):
Laboratory handouts and instructions.

Förkunskaper

Ångteknik, Förbränningsmotorer, Fartygsmaskiner, Fartygsrörsystem, Ång- och gasturbiner 1

Prerequisites:
Combustion Engines, Ship Machinery Systems, Ship Piping Systems, Steam- and GasTurbines

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. godkända vitsord G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed course will be noted in student´s records, evaluation scale Pass and High Pass, exchange students will be evaluated A-F according to ECTS

Arbetsformer

Grupparbeten med arbetsledare inom gruppen. Gruppen skall på basen av utdelade laborationsförelägg självständigt förbereda och utföra laborationsuppgifter och i rapporter sammanställa och redovisa resultaten av laborationsuppgifterna.

Methods:
Group assignments with a student as group manager. The group is to prepare and implement the assignments independently and in compliance with handouts. The laboratory results are to be compiled and accounted for in reports.

Utskriven 04 oktober 2022 kl 06:02