Maskinteknik – Mekanik 2

Kurskod M104203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Ha fördjupad förståelse av jämviktsproblem både statiskt och dynamiskt.
– Ha förståelse av möjligheter att lösa mekanikproblem med hjälp av datorprogrammen: Auto-Cad (kinematik), Excel och Math-Cad.

Innehåll

Statik
– fördjupning i jämviktsproblem, 2D med kinematik
– lösning av 3-dimensionella jämviktsproblem för en stelkrop med kinematik (3D-vektorkalkyl)
– beräkning av mekanismer med hjälp av virtuella arbetets princip
Dynamik
– partikelns dynamik med friktion
– stela kroppens dynamik
– rotationsrörelse, stela kroppen, likformig- och olikformig acceleration
– kännedom om energimetoder för att lösa mekanikproblem

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Grahn, R. (2002). Mekanik- statik och dynamik. Lund: Studentlitteratur. 329 s.

Förkunskaper

Mekanik 1 och Matematik 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd) .

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, datorberäkningar

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 00:30