Maskinteknik – Tillverkningsteknik

Kurskod M103203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
– Ha kunskaper om olika materials användning, bearbetning, egenskaper i olika applikationer, sammanfogningsmetoder och kontroll av kvaliteten hos den tillverkade produkten.

Innehåll

– Bearbetningsmetoder och deras lämplighet i olika fall samt utförande. Främst gällande spånskärande bearbetning, plastisk formning och gjutning.
– I avsnittet spånskärande bearbetning skall verktygsmaskinerna, vanligaste verktygen, skärkrafter och skärhastigheter behandlas.
– Mätning och beräkning av ekonomisk materialanvändning samt kontroll av resultat genom lämpliga mätmetoder och deras noggrannhet.
– Andra kvalitetstester, behörigheter och materialcertifiering.
– Sammanfogningsmetoder, s.s. svetsning, lödning, limning, gängförband och nitning.
– Mätinstrument, deras användning och noggrannhet.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen, egna presentationer

Kurslitteratur och studiematerial

Jarfors, A. E. W. et al (2006). Tillverkningsteknologi. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur
Karlebo handbok.(2000). Stockholm: Liber
Svetshandbok Karlebo serien Weman, K. (2007) Svetshandbok. (Karleboserien). Stockholm: Liber
Artikelsamling

Förkunskaper

Materiallära M103103

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier

Övrigt

Till kursen hör studiebesök vid maskinverkstäder. Praktiska övningar ges i kursen Verkstadstekniska laborationer.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 08:13