Maskinteknik – Examensarbete

Kurskod M501103
Studiepoäng 15
Lärandemål

Examensarbetet är ett på självständiga studier byggande arbete, vars syfte är att träna den blivande ingenjören:
– att tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
– att använda branschens arbetsmetoder
– att kombinera olika delområden i sin utbildning
– att lösa problem med hänsyn till helheten
– att arbeta logiskt och systematiskt
– att söka kunskap och att använda källmaterial
– att presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt.
– att följa en uppgjord projekttidtabell

Avsikten med arbetet är att det skall utgöra en brygga mellan studier och arbetsliv och underlätta den studerandes övergång från studier till ingenjörsuppgifter i arbetslivet.

En viktig målsättning med ett ingenjörsarbete, som utförs åt ett företag, är att ett sådant slutresultat uppnås, som företaget även kan dra nytta av.

Innehåll

Ämnet för sitt examensarbete bör den studerande själv söka. Programanledare hjälper till vid behov eller utser ett arbete inom läroanstalten som examensarbete för den studerande. Det valda ämnet bör ansluta sig till studielinjens centrala ämnesinnehåll och bilda grunden för skötseln av kommande arbetsuppgifter.

Programledare godkänner ämnet för arbetet och utser ansvarig handledare. Företaget utser en förbindelseperson för arbetet, som ser till att arbetet framskrider på ett för företaget ändamålsenligt sätt.

Övrig arbetsgång beskrivs i Anvisningar för examensarbete.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Enligt Anvisningar för examensarbete.

Förkunskaper

Bygger på övriga ingenjörsstudier. Sådana kurser till vilka arbetets innehåll ansluter sig bör ha avklarats innan arbetet påbörjas.
Dessutom bör de YH-gemensamma kurserna i grundläggande forskningsmetodik samt bibliotekskunskap och informationssökning ha avlagts.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Arbetets benämning noteras i avgångsbetyg. VG, G , U.

Arbetsformer

Självständig problemlösning och dokumentation.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 23:49