Maskinteknik – Godkänt praktikprogram för sjötjänst

Kurskod M401201
Studiepoäng 78
Lärandemål

Den studerande skall erhålla en mångsidig bild av arbetsuppgifter inom sitt kommande yrkesområde.
Den studerande skall erhålla praktiska erfarenheter i enlighet med STCW 2010 för behörighet vaktmaskinmästare A-III/1

Innehåll

Fartygsförlagd utbildning är obligatorisk för vaktmaskinmästarbehörighet och minst 180 dagar ombord krävs för erhållande av behörighet.
Sjöpraktikens delmoment finns beskrivna i On Board Training Record Book
För behörighet till vaktmaskinmästare kan 6 månader vara verkstadspraktik. Praktiken skall bestå av mångsidigt verkstadsarbete av praktisk natur på verkstad som tillverkar eller reparerar maskiner.

Verkstadsterminologi
Betydelsen av effektivt arbetarskydd.
Planera utförandet av arbetsuppgifter av olika slag
Se det egna arbetet också som en del av en större helhet.
Utveckla beredskap för framtida förmansuppgifter.

Närvaro

Praktiken i kursen omfattar 78 sp godkänd praktik. Den studeranade erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin
prestation. För godkänd kurs skall kursen M404101 Arbetsplatsförlagd utbildning (om 30 sp) vara godkänd.
Det totala praktikomfånget, för studerande som avser söka STCW behörighet A-III/1, är således 108 sp (30 sp +78 sp). Av denna praktik skall minst 54 sp (sex månader) vara handled praktik i sjötjänst, dokumenterad i On Board Training Record Book.
Som praktik kan även räknas: Simulatorträning, 30 dagar (9 sp).

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Praktiken bedöms av därtill utsedd lärare och på basen av ifylld On Board Training Record Book för sjötjänst.
Praktikansvarig vid högskolan bedömer att praktiken uppfyller kraven beskrivna ovan i mål, innehåll och omfattning på basen av arbetsintyg utfärdat av arbetsgivaren. Praktik innan studierna inleds kan valideras om praktiken uppfyller kraven ovan.

Kurslitteratur och studiematerial

On Board Training Record Book.

Dokumentering

Praktikansvarig uppgör dokumentation om avlagda praktikstudiepoäng för införande i studiekort
Praktikansvarig registrerar praktikdagarna. Studiepoäng kan registreras pro rata vartefter prestationen utförs.

Övrigt

Kursen gäller för studerande enligt Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Maskinteknik fr.o.m. 2017 och senare.

Utskriven 04 oktober 2022 kl 06:14