Maskinteknik – Trim och stabilitet

Kurskod M302203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om:
– hur barlast- och bunkerhantering påverkar fartygets stabilitet, trim och stressnivåer i skrovet.
– stabilitetsregler för lastfartyg och passagerarfartyg
– förändring i stabiliteten vid läckage och lämpliga motåtgärder

Contents

Initialstabilitet
– tyngdpunkt
– metacentrum
– metacenterhöjd, minimum GM
– hydrostatiska data och deras användning
– fria vätskeytors inverkan på stabiliteten
– tanktabeller och deras användning
– djupgåendets förändring vid densitetsförändring
– långskeppsstabilitet, trimberäkningar
– Krängnings- och rullningsprov

Stabilitet vid stora krängningsvinklar
– den rätande hävarmen (GZ)
– dynamisk stabilitet, dynamiska stabilitetskurvan

Stabilitetsregler
– intakt
– läckage (roro-passagerarfartyg / lastfartyg)

Påkänningar i skrovet
– tvärkraft och böjmoment i skrovbalken med resulterande stress och utmattning

Stabilitetsprogram / lastdatorer ombord
– demo

Attendance

Närvaro enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Obligatoriska inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen

Material

Artikelsamling

Prerequisite

Fartygsteknikens grunder eller motsvarande kurs.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

lektioner, laborationer med fartygsmodeller, datorlaborationer, tillämpningar på skolfartyget

Other

Kursen riktar sig främst till blivande maskinbefäl och skiljer sig därför från motsvarande kurs för däcksbefäl.
Kursen ger grundläggande kunskaper inom fartygsprojektering och hur undervattensskrovet påverkar stabilitetsfrågorna.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:15