Maskinteknik – Mät-och reglerteknik 2

Kurskod M112603
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska:
– Teoretisk reglerteknik: Att kunna tillägna sig reglerteknisk litteratur och förstå hur dynamiska modeller används i moderna automations- och övervakningssystem samt för design och analys av reglersystem.

Contents

Dynamiska modeller för tekniska system, differentialekvationer och deras beskrivning för simuleringar: tillståndsmodeller, överföringsfunktioner.
Hur dynamiska modeller kan användas för: Stabilitetsanalys, frekvensanalys, blockscheman, design och analys av reglersystem – enkla, multivariabla och digitala.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen/projektuppgift, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och
laborationsrapporter

Material

Thomas, B. (2008). Modern reglerteknik. Stockholm: Liber. 524s
Artikelsamling

Prerequisite

Mät- och Reglerteknik 1, Matematik 1-3, Fysik 1-2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Lektioner, räkneövningar, simuleringar, laborationer.

Utskriven 30 november 2020 kl 01:14