Maskinteknik – Mät-och reglerteknik 2

Kurskod M112603
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska:
– Teoretisk reglerteknik: Att kunna tillägna sig reglerteknisk litteratur och förstå hur dynamiska modeller används i moderna automations- och övervakningssystem samt för design och analys av reglersystem.

Innehåll

Dynamiska modeller för tekniska system, differentialekvationer och deras beskrivning för simuleringar: tillståndsmodeller, överföringsfunktioner.
Hur dynamiska modeller kan användas för: Stabilitetsanalys, frekvensanalys, blockscheman, design och analys av reglersystem – enkla, multivariabla och digitala.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen/projektuppgift, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och
laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Thomas, B. (2008). Modern reglerteknik. Stockholm: Liber. 524s
Artikelsamling

Förkunskaper

Mät- och Reglerteknik 1, Matematik 1-3, Fysik 1-2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Lektioner, räkneövningar, simuleringar, laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 03 oktober 2022 kl 08:21