Maskinteknik – Mät-och reglerteknik 1

Kurskod M112503
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska grunderna i praktisk reglerteknik:
– kunna förstå, beskriva och analysera reglersystem för olika typer av processer, samt
– kunna välja och ställa in vanliga regulatorer i olika regulatorkopplingar

Contents

Reglertekniska system: dynamiska system, processmodeller, processegenskaper, vanliga regulatorer, regulatorkopplingar, blockscheman, inställning av PID regulatorer med ””tumregelmetoder””, olinjära system, multivariabla reglersystem, digital reglering, mätning av fysikaliska storheter, simuleringar och laborationer

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen/projektuppgifter, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och laborationsrapporter

Material

Lindahl, P-E. & Sandqvist, W. (1996). Mätgivare: mätning av mekaniska storheter och temperatur. Lund: Studentlitteratur. 238 s.
Thomas, B. (2008). Modern reglerteknik. 4. uppl. Stockholm: Liber. 524 s.

Prerequisite

Matematik 1, Fysik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, simuleringar, laborationer.

Utskriven 06 december 2020 kl 01:01