Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 4

Kurskod M111404
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med
tillämpliga delar av STCW-10, Kapitel III sektion A-III/2 samt därtill
ytterligare ha fördjupat sina kunskaper beträffande drift av fartygets
maskinanläggningar och ha mycket goda insikter i nationella – och
internationella bestämmelser.

Innehåll

-Operativ drift med olika simulatorfartyg
-Scenarios med tillhörande driftsstörningar
-Kyltekniska övningar
-Bränsle- och ballasthantering
-Interna kommunikationssystem på fartyg
-Elsystem på fartyg
-Automations, -övervaknings-, manöver- och alarmsystem på fartyg
-Identifiering av driftstörningar och säkerställande av drift
-Utvärdering och optimering av maskinsystemens driftförhållanden

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt
obligatoriska övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling, Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Förkunskaper

Övningar i maskinrumssimulator 1, 2 och 3

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort
. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 01:07