Maskinteknik – Fartygsrörsystem

Kurskod M110303
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de i ett fartyg ingående rörsystemens uppbyggnad och funktion samt behärskas drift- och underhållsrelaterade aspekter liksom myndigheters och klassificeringssällskaps krav.

Innehåll

– Bränslebehandling och bränslesystem med komponenter
– Smörjoljebehandling och smörjoljesystem med komponenter
– Kylsystem med komponenter, tillvaratagande av spillvärme,
systemlösningar och pumpeffektbehov
– Läns- och barlaströrsystem med komponenter
– Luftnings- och pejlrörsystem
– Brandsläckningssystem
– Avgassystem med överladdningsapparatur, tillvaratagande
av avgasvärme
– Startluft- och pneumatiksystem
– Lastoljesystem

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Ett skriftligt prov

Kurslitteratur och studiematerial

Föreläsningsunderlag för kopiering

Förkunskaper

Kurs i Förbränningsmotorer och Fartygsteknikens grunder

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och studiebesök

Övrigt

Kursen ansluter till kursen i fartygsmaskiner.
Detaljkunskaper om olika pumpar, fläktar och armaturer behandlas i kursen pumpar och rörsystem. Hydraulik och pneumatik detaljbehandlas i separat kurs, rörschemaritning detaljbehandlas i egen separat kurs,
värmeväxlare behandlas i kursen teknisk termodynamik, luftbehandling i kursen kylteknik.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 04 oktober 2022 kl 00:01