Maskinteknik – Ekonomi

Kurskod M101103
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna företagsekonomins grunder och grunderna i företagsekonomiska kalkylmetoder, budgetering och ekonomisk planering, redovisning och räkenskapsanalys.
Kursen är en allmän baskurs men inriktas också mot ekonomi inom fartygsdrift.

Contents

Affärsidé, intressentmodellen, produktionsplanering, kostnads- och intäktsanalys, självkostnads- och bidragskalkyl, budgetering, investeringskalkyl, finansiering, bokföring, bokslut, räkenskapsanalys, organisation

Attendance

Närvaro ej obligatorisk, men är med tanke på övningar och muntlig information viktig.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Ekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Två skriftliga tentamina

Material

Andersson, J-O. Ekström, C. Enqvist, J. Jansson, R. (2006). E2000 Compact – företagsekonomi basbok. Malmö: Liber. 443 s.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, studiebesök, diskussioner

Utskriven 05 december 2020 kl 23:45