Maskinteknik – Matematik 4

Kurskod M004404
Studiepoäng 4
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Talföljder och Serier:
– Talföljder, aritmetiska och geometriska talföljder och summor
– Potensserier, serieutveckling av funktioner, MacLaurin- och Taylorserier
– Tillämpningar
Sannolikhetslära och Statistik:
– Sannolikhetskalkyl: additions- & multiplikationsregel
– Träddiagram, betingad sannolikhet
– Kombinatorik
– Statistik: Frekvens, Läges- och spridningsmått
– Korrelation och regression
– Binomialfördelning
– Normalfördelning
– Stickprovsfördelningar
– Hypotesprövning
– Tillämpningar

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L. (2015). Matematik 5000. Kurs 5 blå, Lärobok. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 304 s. ISBN: 978-91-27-44169-9
– Croft, A. (red.) 2013. Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s. ISBN: 978-02-73-71977-9

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Matematik 3 (M004303 eller motsvarande).

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Utskriven 04 oktober 2022 kl 05:40