Maskinteknik – Matematik 1

Kurskod M004104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Algebra:
– Potenser och rötter
– Polynom, kvadratiska ekvationer, rotekvationer
– Rotekvationer
– Likheter och olikheter
– Bråkräkning
– Algebraiska bråk (Faktorisering, partialbråksuppdelning)
– Logaritmer och logaritmlagar
Funktioner:
– Funktionsbegrepp, graf av en funktion, invers funktion, sammansatta funktioner
– Vanliga funktioner: polynomfunkt., rationella funkt., exponentialfunkt., logfunkt.
Vektorer:
– Skalärer och vektorer
– Vektoraddition och subtraktion, uppdelning i komposanter
– Vektoralgebra, enhetsvektorer
– Skalärprodukt och Vektorprodukt samt tillämpningar
Derivator:
– Gränsvärde, beräkning av gränsvärden
– Derivatabegreppet, deriveringsregler
– Kurvkonstruktioner
– Min / Max problem
Integralkalkyl:
– Primitiva funktioner
– Integraler med potens- och exponetialfunktioner
– Beräkning av areor
Trigonometri:
– Areasatsen
– Sinusteoremet
– Cosinusteoremet

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L. (2012). Matematik 5000. Kurs 3c blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 288 s. ISBN: 978-91-27-42984-0
ELLER
– Alfredsson, L. (2014). Matematik 5000. Kurs 3c blå, Basåret. Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 416 s. ISBN: 978-91-27-43010-5
– Alfredsson, L. (2013). Matematik 5000. Kurs 4 blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 310 s. ISBN: 978-91-27-42632-0
– Croft, A. (red.) 2013. Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s. ISBN: 978-02-73-71977-9

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 2

Utskriven 29 september 2023 kl 11:26