Maskinteknik – Brandskydd advanced

Kurskod S1821022
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskaper i brandskydd i enlighet med STCW 2010 kapitel VI, sektion A-VI/3 ( Advanced fire fighting ).

Innehåll

Brandbekämpningsorganisationen ombord
Taktiska behov, ledning, framförhållning
Val av taktik för bekämpande av brand
Risker vid brandbekämpning
Ventilationens påverkan
Brand och rökdyknings teori
Släckmedel och dess användning
Brandövervakningssystem, sektionering, vattentäta dörrar
Larmplaner och standardrutiner
Underhåll av utrustning
internationella och nationella bestämmelser
Farliga ämnen

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt godkänd brandskolningscentral.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Artikelsamling

Förkunskaper

Godkänd Brandkurs Basic.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort.
Intyg för godkänd kurs utfärdas av godkänd utbildningsanordnare.
Intyg krävs för att söka ut certifikat från Traficom
Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:53