Maskinteknik – Kraftanläggningar

Kurskod M108104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– beskriva och analysera olika energiomvandlingsprocesser inom kraftverksteknik för att kunna ansvara för ekonomisk och säker skötsel och drift.
– utföra ekonomiska beräkningar för att bedöma lönsamhet i produktion och investeringar inom energiområdet.
– beskriva landets energianvändning och olika energikällor.

After completing the course the student should be able to:
– describe and analyze different energy conversion processes used in power plant technology in order to be able to safely and economically operate the process.
– make economic calculations regarding profitability in operation and investments for energy processes.
– describe current energy use in the country and different energy sources.

Innehåll

Olika kraftverksprocessers termodynamik, verkningsgrader (kondenskraftverk, mottryckskraftverk, kraftvärmeverk, gasturbinkraftverk, kombikraftverk)
Gaser strömning i fasta och roterande kanaler
Komponenter och kringutrustning
Driftsätt och reglering
Fjärrvärmeproduktion och distribution
Energiackumulatorer
Samproduktion av el- och värmeenergi
Olika kraftverkstypers kostnadsstruktur
Belastningsdiagram och varaktighetsdiagram
Debiteringstariffer för el- och värmeenergi
Lönsamhetskalkyler
Energiförbrukning och energikällor
Utvecklingstrender
Regelverk

Thermodynamics of different power plant processes, efficiencies ( condensing, back pressure, cogeneration, gas turbine, combined gas and steam)
Flow of gas in stationary and rotating channels
Components and auxilary equipment
Operation and control
Production and distribution of district heat
Energy accumulation
Combined heat and power production
Cost structure of different power plants
Load and duration diagrams
Tariffs for electricity and heat
Investment calculations
Energy sources and use of energy
Development trends
Regulations

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar
According to teachers instructions

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter
Written exam and assignments

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1 (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 2 (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.
Artikelsamling

Förkunskaper

Teknisk termodynamik
Engineering Thermodynamics

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Passed grade noted in study register

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter, presentation
Lectures, exercises, self studies, assignments, presentation

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 01:03