Maskinteknik – Pumpar, fläktar och rörledningar

Kurskod M105304
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– kunna dimensionera rörsystem, praktiskt använda sig av pump- och systemkurvor och välja lämplig pump för en process, välja lämplig reglerform för pumpar samt dimensionera och reglera fläktar.
– känna till olika pump- och fläkttypers uppbyggnad och egenskaper samt förekommande driftproblem.
– känna till uppbyggnad och funktion av ventilationssystem.

Innehåll

Rörledningar: dimensionering, armaturer och kopplingar, upphängning, isolering, märkning, material.
Pumpar: pumptyper, egenskaper, dimensionering, installation, underhåll, reglering, kavitation.
Fläktar och kompressorer: typer, egenskaper, dimensionering.
Luft och dess egenskaper
Laborationsuppgifter

Närvaro

Närvaro enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 2. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur s. 673-1289.
Artikelsamling

Förkunskaper

Teknisk termodynamik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 05:52